HjemArbeidsplassen
Hias IKS

Hias som arbeidsplass

Hias er Hedmarks største tjenesteleverandør innen vannforsyning og avløpsrensing. Selskapet har mye ulik kompetanse innen flere fagområder, og er preget av innovasjon og nytenkning.

De ansatte i selskapet er meget fornøyd med arbeidsplassen sin, og opplever godt kollegialt samhold. Vi har en god kultur når det gjelder å bli positivt utfordret i jobben. Vi driver også stadig utvikling innen kjernevirksomheten vår. De ansatte opplever høy grad av tillit fra ledelsen, og er veldig fornøyd med kvaliteten på eget arbeid.

Hias som arbeidsplass

Om oss og vår arbeidskultur
Plan og prosjekt består i hovedsak av ingeniører og sivilingeniører med stor bredde i kompetanse og erfaring. Det har gitt oss et fagmiljø som er helt unikt her i Innlandet. Kulturen er preget av høy grad av tillit gitt fra ledelsen og stor grad av lojalitet blant de ansatte. De opplever at de får påvirke beslutninger og blir oppmuntret til å deltak aktivt i ulikt forbedringsarbeid.

De ansatte i vann- og avløpsavdelingen jobber med drift av vann- og avløpsanlegg. Avdelingen har mange års erfaring med lærlinger, og har fokus på å drive opplæring og kunnskapsdeling innen fagområdene. Vi har fokus på å være en god lærebedrift innen automasjon, drift og verksted. Avdelingen har mye humor, og det er stor takhøyde.

Avdelingen for Administrative tjenester består av innkjøp, lønn, regnskap, personal, arkiv og HR. Det er en avdeling med fokus på kvalitet og det å være en god støttefunksjon for kjernevirksomheten.

Se film om Hias her.

Nyansatte i Hias
Det er viktig for oss at medarbeiderne føler seg godt ivaretatt ved oppstart, og at de settes raskt inn i jobben. Vi har en god kultur for å drive opplæring og å ta imot nye personer, både ansatte og besøkende. 

Ved oppstart vil du raskt få en innføring i de ulike verktøy som er nødvendig for at du skal kunne utføre jobben din. Du vil også få kunnskap om selskapet og den daglige driften i avdelingen.

I begynnelsen vil en del av innføringen være generell, men det også vil være mer opplæring innenfor ditt fagområde og din avdeling. Det er nærmeste leder som definerer hvilke deler av opplæringen som er obligatorisk.

Pensjon og forsikringer
Våre ansatte er medlemmer i KLP.

Ansattgoder
I Hias har vi ansattgoder som skaper trygghet, stimulerer til fysisk aktivitet og styrker det sosiale nettverket. 

Utdanning og kompetanse

Vi har stort fokus på å bidra til kunnskapsformidling for barn, unge og voksne. Derfor har vi samarbeid med ulike utdanningsinsitutsjoner om generell kunnskap om vann og avløp.

Lærling
Hias er godkjent lærebedrift innen kjemiprosess, autimasjon og industrimekaniker. Vi har lange tradisjoner for å ha lærlinger, og dette er et viktig satsingsområde for selskapet. 

Trainee
Vi samarbeider i dag med Trainee Innlandet og Trainee Vann, og har til enhver tid trainee i selskapet.

Hamar Naturskole
Hias har et tett samarbeid med Hamar Naturskole om undervisning om drikkevann og avløpshåndtering. Hvert år har vi rundt 400 barneskoleelever på omvisning og undervisning ved avløpsrenseanlegget.

 

Vannkunnskap.no
Vannkunnskap.no er en kunnskaps- og rekrutteringsportal utarbeidet av interesse- og kompetanseorganisasjonen Norsk Vann. På disse nettsidene er det samlet informasjon om vann, hvorfor vi trenger det, hvordan vi forvalter det, de spennende jobbmulighetene i bransjen og hvor man kan utdanne seg. Hensikten er å spre kunnskap om vann, skape interesse og engasjement og gjøre det enklere å rekruttere flere til vannbransjen.

Norsk Vann
Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Som kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren sørger Norsk Vann for en rekke kompetansehevende tilbud til medlemmer og andre interesserte.

Søke jobb i Hias

Alle som søker jobb i Hias må registrere CV og søknad via jobbportalen Webcruiter. Ved registrering mottar du et brukernavn og et passord. Etter at du har registrert CV, kan du søke på flere stillinger. I Webcruiter kan du bestille abonnementsvarsel på aktuelle stillinger eller fagområder du ønsker å bli varslet om.

Åpen søknad
Vi har dessverre ikke anledning til å behandle søknader som ikke er knyttet til utlyste stillinger. Vi anbefaler deg derfor å se oversikt over ledige stillinger, og søke direkte på stillinger som kan være av interesse for deg.

Tips når du søker stilling

  • Registrer utdanning, arbeidserfaring og eventuelle autorisasjoner i CV-en.
  • Svar på det stillingsutlysningen spør om.
  • Legg gjerne med vedlegg som attester og vitnemål.

Søknad unntatt offentlighet
Søknad som bes unntatt offentlighet må vedlegges en utfyllende begrunnelse, jamfør offentleglova § 25. Vi gjør en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Dersom begrunnelsen ikke kan godkjennes, vil søker bli informert om dette.