HjemNyheterAktueltArbeidet med legging av VA-ledninger i Ringgata-Furubergvegen-Bondesvea nærmer seg slutten

Arbeidet med legging av VA-ledninger i Ringgata-Furubergvegen-Bondesvea nærmer seg slutten

Arbeidene med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger i området Ringgata-Furubergvegen-Vognvegen-Bondesvea nærmer seg slutten. Gjenoppbygging og asfaltering av veiarealene vil starte opp i april. Ringgata, Vognvegen og Furubergvegen skal etter planen være ferdig gjenoppbygd og åpnet før fellesferien.

Arbeidene med gjenoppbygging av veiarealer er ikke egnet for utførelse om vinteren. Derfor vil dette bli utført i løpet av våren og forsommeren.

Omkjøringsveier er skiltet, og vi henstiller fortsatt til trafikantene om å følge skiltingen. Vi ber også om at hovedveiene benyttes til omkjøring, og at gjennomkjøring i boliggater unngås.

Følgende veier er fortsatt stengt i forbindelse med legging av nye vann- og avløpsledninger i Ringgata, Furubergvegen, Vognvegen og Bondesvea:

  • Furubergvegen fra Ringgata til og med krysset Furubergvegen-Måsåbekkvegen.
  • Vognvegen fra Ringgata til rett sør for innkjøring til skoleområdet ved Katta.
  • Måsåbekkvegen og Jønsrudvegen er stengt for gjennomkjøring
  • Noen boliggater i Bondesvea er stengt for gjennomkjøring.

Det er i løpet av et år gravd over 1200 meter grøft i eller langs hovedveiene. I grøftene er det lagt 3-4 ledninger med rørdiameter fra 15 til 100 cm. På store deler av de stengte veistrekningene er nå selve leggingen av VA-ledninger gjennomført. Selv om grøftene er fylt igjen, gjenstår gjenoppbygging av selve veiarealene, inklusive beplantning, legging av kantstein og asfaltdekke. Dette er arbeider som må tas etter at grøftearbeidene i veien er utført. Arbeidene egner seg dessuten dårlig for utførelse om vinteren, og vil derfor skje suksessivt i april-juni. Alle hovedveier skal etter planen være åpnet før fellesferien starter i juli.

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte. Vi takker for den tålmodighet som er vist fra de berørte.

Kartet viser status for veger i forbindelse med prosjektet. Plan for trafikkavvikling er laget med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  • Ivareta sikkerheten for både skoleelever, myke trafikanter for øvrig og biltrafikken.
  • Sikre tilstrekkelig fremdrift og effektivitet i anleggsarbeidet.

Når det gjelder adkomst til eiendommene langs stengte veier, blir det fortløpende informert direkte om dette til de berørte beboerne.

Oversikt over stengte veier

 Se oppdatert kart over stengte veier.