HjemNyheterAktueltRinggata åpnes for gjennomkjøring 8. oktober

Ringgata åpnes for gjennomkjøring 8. oktober

I løpet av fredag 8. oktober åpnes Ringgata for vanlig trafikk. Samme dato vil oppussingsarbeidene i Bondesvea være ferdig. Arbeidene med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger i området Ringgata-Furubergvegen-Vognvegen-Bondesvea nærmer seg slutten. Alle nye VA-ledninger er i drift. De siste ukene har det pågått gjenoppbygging av vegarealer i Ringgata og Bondesvea.

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og deler av Bondesvea har vært et stort og omfattende anleggsprosjekt. Det er i løpet av et år gravd over 1800 meter grøft i fylkesvei eller kommunal vei. I grøftene er det lagt til sammen over 6000 meter vann- og avløpsrør, med diameter fra 15 til 100 cm. I tillegg er det bygd 88 nye kummer og koblet til gatesluk og private stikkledninger.

I sommer har det pågått gjenoppbygging av selve veiarealene, inklusive kantstein, rabatter, gatelys og asfaltdekke. Dette er omfattende arbeider, som må tas etter at grøftearbeidene i veien er utført.  På vegne av Innlandet fylkeskommune er en del betongkantstein oppgradert til granittkantstein. I tillegg er det etablert to nye kantstopp for buss i Vognvegen nedenfor rundkjøringen ved Vognvegen og Furubergvegen.

Ringgata vil bli åpnet 8. oktober, hvor dagens asfaltdekke har blitt lappet. Til neste år (2022) vil det legges et nytt asfaltdekke mellom Aluvegen og Furubergvegen. Årsaken til at dette ikke blir gjort nå, er at gjenfylte masser der gamle kummer er sanert skal få tid til å «sette seg». Gang- og sykkelvegen i Ringgata har fått nytt asfaltdekke nå.

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene har medført, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte. Vi takker for den tålmodighet som er vist fra de berørte.