HjemNyheterAktueltRullering av kommunedelplanens handlingsdel
Felles kommunedelplan for vann og avløp 2014 - 2023

Rullering av kommunedelplanens handlingsdel

Felles kommunedelplan for vann og avløp. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange ble vedtatt av kommunene i 2015. Det er høsten 2018 og vinteren 2019 gjennomført en rullering av planens handlingsdel, og det vil bli lagt fram følgende forslag til vedtak i kommunene:
  1. Rapporten «Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-23. Hamar-Løten-Ringsaker-Stange. Rullering 2019» godkjennes som et supplement til tidligere vedtatt plan. 
  2. Avløpsledninger som skal overføre spillvann fra utbyggingsområdene Voll/Lund og Stafsberg forutsettes å bli interkommunale med Hias som eier og driftsansvarlig.
  3. Det gjennomføres vurderinger av om følgende ledninger i framtida skal bli interkommunale:
    1. Framtidig vannledning mellom Nydal og Trehørningen næringspark og eksisterende vannledning fra Arnkværn til Trehørningen.
    2. Overføringsledninger for vann og spillvann som betjener Stange næringspark.

Rapport fra rulleringsarbeidet er lagt ut på kommunenes hjemmesider. 


Rådmennene i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange

Dokumentene ligger også her:

Endelig utkast til sammendrag

Endelig utkast til rullering

 

Felles kommunedelplan

Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.
Planen inneholder kommunenes mål og tiltak vedrørende kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg for perioden 2014 - 2023.
De fire eierkommunene vedtok planen i 2015. Planen omfatter alle kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg i kommunene.
En rullering av planen ble vedtatt av kommunene i 2019.

Viktige tiltak er:

  • Nytt vannbehandlingsanlegg for Hamar-området.
  • Oppgradering og kapasitetsøkning ved Hias avløpsrenseanlegg.
  • Økt utskiftingstakt på vann- og avløpsledninger.