HjemNyheterAktueltVerdens vanndag

Verdens vanndag

I dag markeres Verdens vanndag. FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. Verdens vanndag er mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann. I år ønsker Hias og eierkommunene å informere om ledningsprosjekter i regionen vår.

Hvorfor graver vi? Når det gjelder ledningsprosjekter i forbindelse med vannforsyning, er hovedårsaken behov for økt kapasitet. Regionen har befolkningsvekst og næringsvekst som målsetting. For å bidra til måloppnåelse, bytter vi ut gamle ledninger med nyere ledninger som har større kapasitet. Slik blir leveringssikkerheten bedre. Samtidig får vi ned lekkasjeandelen fra vannledningsnettet. Alle nye ledninger bygges med en målsetning om at de skal ha en levetid på minimum 100 år.

 

Ringgata

I Ringgataprosjektet gjenstår kun asfaltering før prosjektet er helt ferdig. Hamar kommune og Hias har skiftet ut gamle vann- og avløpsledninger i området Ringgata-Furbergvegen-Vognvegen-Bondesvea. I løpet av et år ble det gravd over 1800 meter grøft i fylkesvei eller kommunal vei i Hamar. I grøftene er det lagt til sammen over 6000 meter rør. I tillegg er det bygd 88 nye kummer og koblet til gatesluk og private stikkledninger.

 

Veenskrysset

Ved Veenskrysset i Løten legger Hias om vannledningen fordi Statens vegvesen skal bygge rundkjøring. Anlegget vil føre til bedre kapasitet og leveringssikkerhet i Løten kommune sitt vannsystem.

 

Vien - Hveberg

Arbeidet med å legge ny avløpsledning på strekningen Vienkrysset – Hveberg pumpestasjon startet opp med avskoging og fjerning av matjord i begynnelsen av desember 2021. Anlegget skal være ferdig i juni 2022. I tillegg skal inn- og utlekk på ledningsnettet reduseres og arbeidsforholdene inne i Hveberg pumpestasjon forbedres.

 

Tokstad

BaneNOR skal bygge ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Den nye jernbanelinja vil avskjære Hias’ eksisterende avløpsledning på Tokstadjordet i Ottestad. Avløpsledningen må derfor legges om. Den nye avløpsledningen skal krysse under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og BaneNOR, og det er i full gang.

 

Jessnesvegen

Det skal legges ny hovedvannledning i Jessnesvegen fra grensa mot Ringsaker kommune til innkjøringen til Hedmarktoppen høydebasseng. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune og Hias. Hias’ hovedvannledning skal legges i samme trase som Hamar kommune skal sanere sine VA-anlegg.