HjemOm HiasHias' historieHistorien om Hias
Tidslinje

Historien om Hias

Historien om Hias starter i 1974.
 • 1974:
  Hias ble etablert av kommunene Ringsaker, Hamar, Vang, Stange og Løten. Formålet var å løse felles utfordringer med transport og rensing av avløp knyttet til gjennomføring av  Mjøsaksjonen.
 • 1977:
  Mekanisk og kjemisk rensetrinn ved avløpsrenseanlegget ble satt i drift.
 • 1979:
  Avløpsrenseanlegget ble offisielt åpnet 23. mars. Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland stod for den offisielle åpningen.
  Gro Harlem Brundtland åpner renseanlegget

 • 1980:
  Hias installerte Nordens første varmepumpe for å gjenvinne varme fra renset avløpsvann.
 • 1981:
  • Bygging av undervisningsbygg for videregående opplæring av driftsoperatører. Avtalen innebar at Hias' ansatte ble benyttet som øvingslærere for Norges første videregående undervisning og opplæring som VA-driftsoperatør.
  • Det ble etablert plass for midlertidig lagring av avløpsslam og forsøk på kompostering av avsløpsslam på Gålås.
 • 1982:
  Kommunene Hamar, Vang, Løten og Stange vedtok å la styret i Hias arbeide videre med etablering av et interkommunalt VAR-selskap i regionen.
 • 1985:
  Hias overtok administrasjonen og personalansvaret for Vannlaboratoriet for Hedmark. Laboratoriet ble en avdeling i Hias. 
 • 1986:
  • Hias fikk ansvar for deler av vannforsyningen for eierkommunene.
   Vann

  • Hias fikk ansvar for å etablere en ny, felles avfallsplass.
 • 1987:
  Interesseorganisasjonen NORVAR ble opprettet etter initiativ fra Hias.
 • 1989:
  Brumunddal ble knyttet til renseanlegget med en sjøledning.
 • 1990:
  • Hias fikk ansvaret for innsamlingsordningene i Hamar, Stange og Løten.
  • Samarbeid med Cambi om termisk hydrolyse som slambehandling ble etablert.
 • 1991:
  • Driftsassistansen for avløpsanlegg i Hedmark (DiH) startet som et toårig prosjekt.
  • Hias overtok vannverkene i Hamar og Stange.
   Hamar vba

  • Løten kommune forsynes med Hias-vann.
  • Nye inntak på dypt vann i Mjøsa.
 • 1992:
  Nytt vannbehandlingsanlegg på Stange ble satt i drift.
  Stange vba

 • 1995:
  • Byggingen av det første slambehandlingsanlegget basert på Cambiprosessen startet hos Hias.
  • I forbindelse med flom ble det etablert provisorisk vanninntak på Stange. Enkelte avløpspumpestasjoner ble satt ut av drift.
  • Fire bemannede gjenvinningsstasjoner for mottak av husholdningsavfall ble åpnet.
 • 1996:
  • Kildesortering ble satt i system.
  • Hias overtok slambehandlingsanlegget (Cambi-anlegget). I det påfølgende året kom det besøk fra mer enn 30 land for å se på slambehandlingsanlegget.
 • 1997:
  Driftsavdelingene vann og avløp ved Hias ble slått sammen til én avdeling.
 • 1998:
  • Driftsassistanse for vannverk i fylket ble etablert.
  • Hias inngikk avtale med Løten kommune om drift av Budor renseanlegg.
 • 1999:
  • Hias inngikk avtale med Ringsaker kommune om mottak og behandling av slam fra Nes og Moelv renseanlegg. 
  • Hias-personale bistod Cambi med oppstart av slambehandlingsanlegg i England.
 • 2001:
  • Kildesorteringen ble oppgradert - nå med innsamling av emballasjeplast fra husholdningene.
  • Prøvedrift med overføring av avløp fra HOFF - Norske Potetindustrier i Brumunddal. 
 • 2002:
  • Hias ble omdannet til IKS, i henold til Lov om interkommunale selskaper.
  • Hamar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) ble satt i drift med Hias som driftsansvarlig.
 • 2003:
  • Det ble installert gassmotor på avløpsrenseanlegget for å produsere strøm av overskuddgass fra deponiet.
  • Det ble inngått samarbeids- og sponsoravtale mellom Hias IKS og Hamar Naturskole. Avtalen er senere blitt fornyet flere ganger.
   Elevbesøk på Vanndagene, et samarbeid med Naturskolen

 • 2004:
  • Hias Næring AS ble etalbert med de heleide datterselskapene Hias Miljøpartner AS og Hias Drift AS.
  • Østlandet Gjenvinning ble etablert (50 prosent offentlig eid); kildesortering og konkurranse i markedet for næringsavfall. 
 • 2005:
  • Ny hovedplan for vann ble vedtatt med sammenkobling mellom Hamar og Stange som et vesentlig tiltak.
  • Permanent overføring av avløp fra HOFF - Norske Potetindustrier i Brumunddal.
 • 2008:
  Eksplosjon i tank i slambehandlingsanlegget (Cambi-anlegget).
 • 2008:
  Hias fikk ansvaret for innsamlingsordningen i Ringsaker.
 • 2009:
  • Hias bidro til realisering av forbrenningsanlegg for restavfall på Trehørningen i Hamar. Anbud på restavfall ble undertegnet.
  • Ansvaret for drift av HRF ble overlatt til Eidsiva Bioenergi.
  • Forbud mot deponering av organisk avfall ble innført. Hias kjørte restavfall til forbrenning i Sverige i en overgangsperiode.
  • Sjøledningen fra Tjuvholmen sprakk, noe som resulterte i et stort utslipp av urenset avløpsvann i Mjøsa i april.
 • 2009 - 2012:
  Ny eierstrategi for Hias ble etablert, med ny sammensetning av representantskap og styre.
 • 2011:
  • Hias etablerte policy og mål for mer effektiv energibruk.
  • Vannkvaliteten i Mjøsa utvikler seg slik at Hias må planlegge nytt vannbehandlingsanlegg med fullrensing.
  • Nordens eldste varmepumpe i drift blir avløst av ny pumpe ved renseanlegget.
  • Eidsiva Bioenergi åpnet forbrenningsanlegget på Trehørningen. Hias leverer restavfall dit. Asken deponeres på Heggvin.
  • Skisseprosjekt for oppgradering av renseanlegget vedtatt.
  • Saneringsplan for avløpsledninger vedtatt.
 • 2011 - 2012:
  Ny hovedplan for vann vedtatt - med blant annet fullrenseanlegg ved Nordsveodden i Ottestad. 
 • 2012:
  • Ny hovedledning, som kobler sammen vannbehandlingsanleggene på Hamar og Stange settes i produksjon.
  • Ny sjøledning for avløp fra Tjuvholmen til renseanlegg ble satt i produksjon.
  • Samarbeidet med kommunene ble styrket, og det ble satt i verk arbeid med felles kommunedelplan for vann og avløp.
  • Ny avløpsledning fra Tjuvholmen ble testet, og var klar for bruk.
 • 2013:
  En pilot på Hias-prosessen ble satt i drift. Hias-prosessen er en metode forbiologisk renseprosess, som er utviklet av Hias-ansatte.
 • 2015:
  Patent på Hias-prosessen ble meddelt.
 • 2016:
  • Hias ble delt i to selskaper: Hias IKS og Sirkula IKS. 
  • Brumunddalsprosjektet; oppgradering av avløpstransporten fra Brumunddal til Hias renseanlegg, startet opp.
  • Hias-prosessen ble satt i full skala drift.
   Hiasprosessen

 • 2017:
  • Hias Miljøpartner AS skiftet navn til Hias How2O. Daglig leder ble ansatt.
   Hias How2O
  • Styret i Hias vedtok forprosjekt for nytt Hias vannbehandlingsanlegg.
   Hias vba

 • 2018:
 • 2019:
 • 2020:
 • 2021:
 • 2022: