HjemOm HiasÅrsrapport 2018Historien om Hias
Hias årsrapport 2018

Historien om Hias

Hias ble etablert som et regionalt avløpsselskap i forbindelse med Mjøsaksjonen i 1974.

Mjøsaksjonen ble startet som en gedigen redningsaksjon for å bedre vannkvaliteten og redde livet i Mjøsa. Les mer om Hias' historie her.Viktige årstall og hendelser i Hias' historie
1974 Hias ble stiftet 1. november 1974.
1977 Mekanisk og kjemisk rensetrinn ved avløpsrenseanlegget ble satt i drift.
1979 Avløpsrenseanlegget ble offisielt åpnet 23. mars 1979.
1980 Hias installerte Nordens første varmepumpe for å gjenvinne varme fra renset avløpsvann. 
1981 Bygging av undervisningsbygg for videregående opplæring av driftsoperatører. Avtalen innebar at Hias' ansatte ble benyttet som øvingslærere for Norges første videregående undervisning og opplæring som VA-driftsoperatør. 
1981 Det ble etablert plass for midlertidig lagring av avløpsslam og forsøk på kompostering av avløpsslam på Gålås. 
1982 Kommunene Hamar, Vang, Løten og Stange vedtok å la styret i Hias arbeide videre med etablering av et interkommunalt VAR-selskap i regionen.
1985 Hias overtok administrasjonen og personalansvaret for Vannlaboratoriet for Hedmark. Laboratoriet ble en avdeling i Hias. 
1987 Interesseorganisasjonen NORVAR ble opprettet etter initiativ fra Hias.
1989 Sjøledning for overføring av avløp fra Brumunddal og Rudshøgda i Ringsaker kommune ble tatt i bruk. 
1990 Innsamlingsordning på renovasjon ble etablert 1. januar.
1990 Samarbeid med Cambi om termisk hydrolyse som slambehandling ble etablert.
1991 Driftsassistansen for avløpsanlegg i Hedmark (DiH) startet som et toårig prosjekt 1. januar.
1991 Hias overtok vannverkene i Hamar og Stange 1. januar.
1991 Løten kommune får vann fra Hias.
1991 - 92 Nye inntak på dypt vann i Mjøsa.
1992  Nytt vannbehandlingsanlegg på Stange ble satt i drift. 
1995  Byggingen av det første slambehandlingsanlegget i verden basert på Cambiprosessen startet.
1995  I forbindelse med flom ble det etablert provisorisk vanninntak på Stange. Enkelte avløpspumpestasjoner ble satt ut av drift. 
1996   Kildesortering ble satt i system 1. januar 1996.
1996  Hias overtok slambehandlingsanlegget (Cambi-anlegget) 30. april. I de påfølgende årene kom det besøk fra mer enn 30 land for å se på slambehandlingsanlegget.
1997  Driftsavdelingene vann og avløp ved Hias ble slått sammen til én avdeling.
1998  Driftsassitanse for vannverk i fylket ble etablert.
1998 Hias inngikk avtale med Løten kommune om drift av Budor renseanlegg.
1999   Hias inngikk avtale med Ringsaker kommune om mottak og behandling av slam fra Nes og Moelv renseanlegg.
1999  Hias-personale bistod Cambi med oppstart av slambehandlngsanlegg i England.
2001 Prøvedrift med overføring av avløp fra HOFF - Norske Potetindustrier i Brumunddal.
2002  Hias ble omdannet til IKS, i henhold til Lov om interkommunale selskaper (LOV-1990-01-29-6).
2002 Hamar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) ble satt i drift med Hias som driftsansvarlig.
2003  Det ble installert gassmotor på avløpsrenseanlegget for å produsere strøm av overskuddsgass fra deponiet. 
2003 Det ble inngått samarbeids- og sponsoravtale mellom Hias IKS og Hamar Naturskole. Avtalen ble inngått for perioden 2003 - 2006, men er blitt fornyet flere ganger. 
2004 Hias Næring AS ble etablert med de heleide datterselskapene Hias Miljøpartner AS og Hias Drift AS.
2004 Østlandet Gjenvinning AS ble etablert (50 prosent offentlig eid); kildesortering og konkurranse i markedet for næringsavfall.
2005 Ny hovedplan for vann ble vedtatt med sammenkobling mellom Hamar og Stange som et vesentlig tiltak.
2005   Permanent overføring av avløp fra HOFF - Norske Potetindustrier i Brumunddal.
2008  Eksplosjon i tank i slambehandlingsanlegget (Cambi-anlegget).
2009  Hias bidro til realisering av forbrenningsanlegg for restavfall på Trehørningen. Anbud på restavfall ble undertegnet i april 2009.
2009 Ansvaret for drift av HRF ble overlatt til Eidsiva Bioenergi.
2009 Forbud mot deponering av organisk avfall ble innført. Hias kjørte restavfall til forbrenning i Sverige i en overgangsperiode.
2009 Sjøledningen fra Tjuvholmen sprakk og resulterte i et stort utslipp av urenset avløpsvann i Mjøsa i april 2009.
2009 - 12  Ny eierstrategi for Hias etablert med ny sammensetning av representantskap og styre. 
2011   Hias etablerte policy og mål for mer effektiv energibruk.
2011 Vannkvaliteten i Mjøsa utvikler seg slik at Hias må planlegge nytt vannbehandlingsanlegg med fullrensing.
2011 Nordens eldste varmepumpe i drift blir avløst av ny pumpe ved renseanlegget.
2011 Eidsiva Bioenergi åpnet forbrenningsanlegget på Trehørningen. Hias leverer restavfall dit. Asken deponeres på Heggvin.
2011 Skisseprosjekt for oppgradering av renseanlegget vedtatt.
2011 Saneringsplan for avløpsledninger vedtatt.
2011 - 12 Ny hovedplan for vann vedtatt med blant annet fullrenseanlegg ved Nordsveodden.
2012 Ny hovedledning, som kobler sammen vannbehandlingsanleggene på Hamar og Stange settes i produksjon. 
2012 Ny sjøledning for avløp fra Tjuvholmen til renseanlegget ble satt i produksjon.
2012 Samarbeidet med kommunene ble styrket, og det ble satt i verk arbeid med felles kommundelplan for vann og avløp.
2012 Ny avløpsledning fra Tjuvholmen ble testet og var klar til bruk.
2016 Hias ble delt i to selskaper:
Hias IKS og Sirkula IKS.
2018 Brumunddalsprosjektet ble ferdigstilt: Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal, ny avløpspumpestasjon på Jessnes, rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon og 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Stange.
2019  Byggestart for Hias vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad og ny hovedvannledning fra Hias vba til Arstad pumpestasjon.
   
   

Bildet til venstre:

Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland sammen med Kåre K. Storsveen ved den offisielle åpningen av Hias avløpsrenseanlegg. Storsveen var styreformann i Hias og leder i byggekomiteen.