HjemOm HiasÅrsrapport 2018Plan og prosjekt
Hias årsrapport 2018

Plan og prosjekt

Hias er inne i en periode med høyt investeringsnivå. Prosjekt- og byggeledelse for disse investeringene og prosjektledelse for overordnede planer, skisseprosjekter og forprosjekter utføres av avdelingen Plan og prosjekt. Avdelingen hadde ved årsskiftet 18 faste medarbeidere i tillegg til en trainee fra TraineeVann-ordningen til Norsk Vann..

-2018 ble nok et år med betydelig aktivitet i avdelingen. Prosjektaktiviteten var omfattende, og vi opplevde stort press på ressurssituasjonen. Dette er i stor grad drevet frem av de mange store infrastrukturtiltakene i regionen, sier Jarle Ruud, plansjef i Hias.

Året inneholdt flere viktige milepæler av betydning for måloppnåelsen i Felles Kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange:

 • Brumunddalsprosjektet – med nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger som skal sikre avløpstransporten fra Brumunddal til Hias - ble ferdigstilt i Mai 2018.
 • Nye Åker pumpestasjon (bildet) ble ferdigstilt og satt i drift høsten 2018. Dette har gitt økt kapasitet og bedret sikkerhet for avløpstransporten, samtidig som det er ryddet plass for det store E6-krysset på Åker/Midtstranda.
 • Ny hovedvannledning fra Bekkelaget til Midtstranda ble ferdigstilt vinteren 2018. Ledningen er en del av nødvendig infrastruktur i forbindelse med nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.
 • Detaljprosjektering av nytt vannbehandlingsanlegg er konkludert, og byggingen er nå startet. Det er det største prosjektet i Hias’ historie, og vil kreve betydelig arbeidskapasitet de neste årene. Arbeidet er omfattende og innbefatter flere nødvendige underprosjekter. Her kan spesielt nevnes ny vannledning fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad, ny pumpestasjon ved Furuberget og ny trykksoneinndeling i Hamar.
 • Prosessen for oppgradering av biologisk rensetrinn er godt i gang etter at styret høsten 2018 vedtok de endlige planene for utbygging. Det er etablert et samarbeid med Hias How2O AS og Enwa AS for å utarbeide detaljert dimensjoneringsgrunnlag, og oppstart bygging er stipulert til høsten 2019.
 • Ringgataprosjektet, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Hias, Hamar kommune og Statens vegvesen, ble ferdigstilt i August 2018. Prosjektet startet opp i januar 2017, og har, i tillegg til økt kapasitet og bedret sikkerhet for vannforsyningen i Hamar, gitt oppgraderte veier og bedrede gang- og sykkelforhold.
 • Et godt samarbeid med Bane NOR har sørget for at forprosjekt for ny løsning gjennom planlagt dobbeltspor på Tokstadjordet er godt i gang. Foreslått løsning har fått aksept fra Bane NOR, og det er ventet at en avtale for detaljprosjekeringen vil ferdigstilles før sommeren 2019.
 • Videre arbeides det godt med prosjektering og bygging av de ulike anleggene i konflikt med E6-utbyggingen til Nye Veier. Ny avløpsløsning i Botsenden i Ringsaker har vært utfordrende, men forsinkelsene vil ikke ha noen påvirkning på hverken kostnader eller drift i Hias.

Felles kommunedelplan

Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.
Planen inneholder kommunenes mål og tiltak vedrørende kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg for perioden 2014 - 2023.
De fire eierkommunene vedtok planen i 2015. Planen omfatter alle kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg i kommunene.
En rullering av planen ble vedtatt av kommunene i 2019.

Viktige tiltak er:

 • Nytt vannbehandlingsanlegg for Hamar-området.
 • Oppgradering og kapasitetsøkning ved Hias avløpsrenseanlegg.
 • Økt utskiftingstakt på vann- og avløpsledninger.