HjemOm HiasÅrsrapport 2018Samarbeid med andre aktører
Hias årsrapport 2018

Samarbeid med andre aktører

Hias og eierkommunene er gjensidig avhengig av hverandre for å levere gode tjenester til innbyggerne. Det er derfor etablert en felles kommunedelplan med overordnede mål, som skal sikre en helhetlig prioritering av den innsatsen som kreves for å levere drikkevann og behandle avløp fra alle abonnenter i regionen. I 2018 ble samarbeidet styrket med etablering av en regional ledergruppe for VA, hvor tekniske virksomhetsledere i kommunene og ledelsen i Hias møtes for å prioritere og samordne aktiviteter. I tillegg er det etablert en teknisk koordineringsgruppe med tilhørende arbeidsgrupper for å styrke det faglige samarbeidet.

De store vei- og jernbaneprosjektene i regionen er under gjennomføring, og krever god samordning med store nasjonale aktører med strenge krav til framdrift. Hias satte i 2018 ny pumpestasjon på Åker i drift, og la grunnlaget for nye anlegg både langs RV 3/ 25 i Løten, rundt Hamar og i Ringsaker. Løsninger for kryssinger med framtidig jernbane gjennom Stange ble også klarlagt.

I 2018 satte Stortinget og regjeringen økt fokus på bærekraftig utvikling, og satte i gang arbeid med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Utnyttelse av ressursene i avløpet, med fokus på biogass, fosforgjenvinning og slambaserte produkter er tema hvor Hias ligger langt framme. Dialog med tilsvarende selskaper og andre aktuelle samarbeidspartnere ble startet for å se på utvikling av aktuelle produkter, markeder og verdikjeder. Gejnnom medlemsskap i NCE Heidner har Hias også tilgang på kompetanse og aktuelle samarbeidspartnere.

Vann er vår viktigste ressurs, og bevissthet om vannets betydning er viktig for kommende generasjoner. Hias har i mange år hatt et godt samarbeid med Hamar Naturskole om tilrettelagt undervisning for elever for sjuende klassetrinn. Gjennom Lektor 2-ordningen har vi litt mer omfattende opplæring for elever i ungdomsskolen. Vannbransjen trenger også ny arbeidskraft, og Hias er derfor lærebedrift, leverer tjenester for opplæring av driftsoperatører til Norsk Vanns kursvirksomhet og medlem av tranieeordningene til Trainee Innlandet og Norsk Vann. Traineeordningene retter seg om ferdig utdannede kandidater fra universitet og høyskole.