Hias årsrapport 2018

Strategi

Hias reviderte selskapets overordnede virksomhetsstrategi i 2017. (Se bildet) Handlingsplan for perioden 2019 – 2022 ble vedtatt ved behandling av selskapets økonomiplan høsten 2018.

Styrende dokumenter

I 2015 vedtok eierne ny "Felles kommunedelplan VA 2014 - 2023." Hias' primære mål er å gjennomføre tiltak i planen. De viktigste prosjektene som gjennomføres i perioden er styrt av hovedmål i kommunedelplanen, og handler om:

  • Å etablere et forsyningssystem for drikkevann for regionen som ivaretar kravene i drikkevannsforskriften.
  • Å rehabilitere og øke kapasiteten på avløpsrenseanlegget, slik at vi kan overholde utslippstillatelser og andre rammebetingelser i nye 40 år.
  • Å sikre et hovedtransportsystem for avløp som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet mot store utslipp. 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Begrepet bærekraft består av dimensjonene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Hias ønsker å ligge langt fremme i denne utviklingen.


Nytt vannbehandlingsanlegg
Innen utgangen av 2023 skal vi ha satt i drift nytt vannbehandlingsanlegg, fullført omlegging til biologisk avløpsrensing og tilrettelagt transportsystemene slik at nye veier, jernbanestrekninger og andre større utbygginger kan realiseres uten forsinkelse på grunn av oss. 

Hias ønsker å lede an i det grønne skiftet. Selskapet har derfor fokus på hvordan avløpet som ressurs kan utnyttes, gjennom å få mest mulig verdi som gjødsel, jordprodukt, gass, varme, energi. Dette ligger til grunn for rehabiliteringen av renseanlegget.

Utbygging av biologisk rensetrinn
Styret i Hias har vedtatt fullføring av nytt biologisk rensetrinn med tilhørende gjenvinning av fosfor. Denne ombyggingen vil redusere driftskostnadene ved at bruken av kjemikalier kan fases ut. I tillegg gjenvinnes verdifulle ressurser, og det blir mulig å lage produkter med høyere verdi med avløp som råvare. Når anlegget er bygget om til biologisk drift ut fra eget patent, oppnår vi også mulighet for å gjenvinne fosfor som struvitt. Dette er et produkt som kan selges, med inntekt som tilfaller selvkost. Når vi ikke lenger har kjemisk bundet fosfor i biomassen, og reduserer fosforinnholdet til nærmere halvparten av i dag, får vi også et bedre produkt å tilby landbruket - eller som grunnlag for andre produkter med bedre pris.


Hias skal identifisere og utnytte muligheter for økte inntekter fra ressurser i avløp gjennom nye produkter, verdikjeder og markeder. Innen 2023 skal Hias ha etablert produkter og næringskjeder som realiserer verdiene i avløpet. 

Etter 2020 vil virksomheten i Hias, innenfor de ansvarsområdene som selskapet har i dag, være preget av drift i en relativ lang periode. Samtidig styrkes innsatsen for å rehabilitere det regionale ledningsnettet, og Hias har sammen med eierkommunene iverksatt arbeid for å se på langsiktig behov for kompetanse og kapasitet. Føringen fra eierstrategien er at den samlede infrastrukturen for VA skal utvikles, vedlikeholdes og driftes effektivt i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

Felles kommunedelplan

Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.
Planen inneholder kommunenes mål og tiltak vedrørende kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg for perioden 2014 - 2023.
De fire eierkommunene vedtok planen i 2015. Planen omfatter alle kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg i kommunene.
En rullering av planen ble vedtatt av kommunene i 2019.

Viktige tiltak er:

  • Nytt vannbehandlingsanlegg for Hamar-området.
  • Oppgradering og kapasitetsøkning ved Hias avløpsrenseanlegg.
  • Økt utskiftingstakt på vann- og avløpsledninger.