Hias årsrapport 2018

Travle tider

Arbeidet med rehabilitering, kapasitetsutvidelser og tilpasning til nye rammebetingelser fortsatte i 2018. Etter lang tids planlegging vedtok eierne en økonomi- og handlingsplan for 2019 – 2022, som innebærer ny renseprosess for avløpsrenseanlegget og bygging av et nytt vannbehandlingsanlegg til erstatning for dagens anlegg på Hamar. Ved overgangen til 2019 går vi fra planlegging til gjennomføring på noen av de største investeringsprosjektene i Hias’ historie.

  • Hamarregionen er i positiv utvikling, med store nasjonale infrastrukturprosjekter innen vei og jernbane. Hias har etablert utbyggingsavtaler med Nye Veier og BaneNOR som innebærer mye arbeid for Hias i tilknytning til prosjekter finansiert av utbyggerne. For Hias innebærer dette at vi har fått bygget og rehabilitert viktige anlegg, noe som er nødvendig for at utvikling kan skje, men som få tenker over at er der i hverdagen. For regionen betyr det at vi er i god posisjon til å takle videre vekst.
  • I 2018 gjennomført Hias og eierne en gjennomgang av eierstrategien, hvor hovedlinjene ble videreført, og det ble lagt grunnlag for et styrket samarbeid på administrativ side. Dette er viktig for å få til en riktig prioritering av tiltak ut fra et helhetlig perspektiv når det er fem eiere til ulike deler av en sammenhengende infrastruktur.
  •  VA- sektoren i Norge står overfor felles utfordringer i forhold til å ta igjen et stort etterslep i vedlikehold og rehabilitering av sine anlegg. På toppen av dette kommer klimaendringer, som gir utfordringer på mange områder: fra vannkvaliteten i Mjøsa som drikkevannskilde til økt nedbørsintensitet med konsekvenser for avløpsanleggene, og problemer med overvann på avveie.
  •  Konsekvensen av utfordringene er at kostnadene for VA- tjenestene vil øke de nærmeste årene. Det skaper et press fra ulike interessegrupper for å begrense vekst i gebyrene. Gjennom innovasjon og nytenkning kan det skapes inntekter fra utvikling av produkter med avløp som ressurs, og mer effektive prosesser for fornyelse av transportanlegg kan tas i bruk. Selv om Hias arbeider aktivt for å begrense kostnadene er en vesentlig økning av gebyrene ikke til å unngå. Det gjelder da å finne en riktig balanse mellom nødvendige tiltak og risiko for at uønskede hendelser oppstår. Det har vært god dialog mellom Hias og eierkommune om disse problemstillingene i 2018.