Ny renseprosess og kapasitetsøkning

Hias bygger om renseanlegget

Hias bygger om renseanlegget i Ottestad i Stange kommune, og legger om til biologisk avløpsrensing. Ombyggingen gjøres for å øke kapasiteten ved renseanlegget og legge til rette for biologisk fosforfjerning og fosforgjenvinning.

Styret i Hias vedtok i oktober 2018 forprosjekt for ombygging av Hias renseanlegg som grunnlag for realisering av anlegget. Prosjektet inngår i budsjett og økonomiplan for Hias, og finansieringen ble vedtatt av eierne i november 2018.

Hias renseanlegg ble offisielt åpnet i 1979.

 

Tilrettelegger for vekst

Et av hovedmålene i Felles kommunedelplan for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange og i Hias’ strategi er å tilrettelegge for planlagt vekst i regionen. Ombygging av renseanlegget er et av tiltakene. -Hias skal være i forkant av utviklingen av prosessanlegg og transportsystem for vann og avløp. Innen 2023 skal vi ha fullført omlegging til biologisk avløpsrensing. Vi skal ha kapasitet til å ta imot to nye næringsmidddelbedrifter, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.

Å utnytte ressursene i avsløpsvannet til energi, gjødsel og jordforbedring er et annet hovedmål i kommunelplanen og Hias’ strategi. Ombygging av renseanlegget er en forutsetning for å nå dette målet.

 

Hias-prosessen

Hias renseanlegg bygges ut med Hias-prosessen. Renseprosessen, som er utviklet av Hias-ansatte hos Hias, har vært i fullskaladrift ved en renselinje siden juni 2016. Prosessen gjør det mulig å fjerne mer fosfor biologisk enn andre prosesser, og dermed redusere/slutte å bruke fellingskjemikalier. -Det er tatt daglige prøver av avløpsvannet stort sett alle hverdager. I tillegg har vi utført intensiv prøvetaking ved spesielle forhold, eller ved forsøksdrift, for å undersøke effekten av ulike endringer i driftsbetingelsene, sier Hans Emil Glestad, programansvarlig i Plan og prosjekt og prosjektleder for ombyggingen. Etter to års drift i full skala hadde Hias i 2018 tilstrekkelig drifts- og prestasjonserfaringer til å optimalisere driften videre.

-Tanken med prosjektet er å se renseanlegget som en helhet, hvor de ulike renseprosessene er tilpasset avløpet og hverandre. Avløpet ved Hias renseanlegg er sterkt preget av utslipp fra næringsmiddelindustri. Dette kan utgjøre inntil 50 prosent av belastningen. Avløp fra næringsmiddelindustri som slakterier og tilsvarende vil i større grad tilføre næringsstoffer, organisk materiale, fett, proteiner, blod, avføring og vaskeløsninger enn vanlig husholdningsavløp. Dette gjør at renseprosessene hos Hias må tilpasses avløpet, og at det ikke alltid holder med tradisjonelle løsninger, sier Glestad.

 

Jordprodukter og gjødsel

 Hias-prosessen åpner for noen muligheter for bruk av biomassen til foredlede jordprodukter og produksjon av gjødsel ved gjenvinning av næringsstoffer. -Når Hias legger om til biologisk fosforfjerning får vi muligheten til å gjenvinne fosfor fra avløpsslammet. Den valgte løsningen er gjenvinning av fosfor som struvitt. Forsøk som er gjennomført tilsier at det vil være mulig å gjenvinne 35 – 50 prosent av innkommende fosfor til renseanlegget, sier han. Rundt 28 tonn fosfor pr. år vil kunne tas ut som struvitt, og brukes som gjødsel.

I utgangspunktet bygges det ut 10 linjer ved biologisk rensetrinn. Utbyggingen gjøres i flere byggetrinn, for å opprettholde noe kapasitet i eksisterende anlegg i byggeperioden. Utbyggingen skjer innenfor dagens bygningsmasse ved Hias renseanlegg.

Hans Emil Glestad

Programansvarlig

Hans Emil har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Programledelse for området Gjødselfabrikken/avløpsrenseanlegget.
  • Prosjektledelse, byggeledelse og annen deltakelse i investerings- og utviklingsprosjekter.
  • Utredninger innenfor sitt fagområde.
  • Bio-P og fosforgjenvinning.
  • Kjemi.

Hans Emil ble ansatt i Hias i 2014. Han er sivilingeniør i kjemi med masteroppgave innenfor fosforgjenvinning fra avløpsvann. Hans Emil er programansvarlig for investeringer ved Gjødselfabrikken/avløpsrenseanlegget.

+47 481 17 862