HjemProsjekterProsjekter i HiasSanering og rehabilitering av vann og avløpProsjektet Vienkrysset - Hveberg pumpestasjon i gang

Prosjektet Vienkrysset - Hveberg pumpestasjon

Arbeidet med å legge ny avløpsledning på strekningen Vienkrysset - Hveberg pumpestasjon startet opp med avskoging og fjerning av matjord i begynnelsen av desember 2021, og ble avsluttet til nyttår 2022.

Målet med prosjektet var økt og fremtidsrettet kapasitet. Den nye avløpsledningen skal ha en levetid på minst 100 år. I tillegg er inn- og utlekk på ledningsnettet reduseres og arbeidsforholdene inne i Hveberg pumpestasjon forbedret.

Prosjektet omfattet sanering av ledningsstrekket fra der hvor E6-prosjektet Flagstad bru - Vienkrysset ble avsluttet og frem til Hveberg pumpestasjon. Den forrige ledningen ble sanert og separert i to ledninger: Den ene ledningen er en forlengelse av pumpeledning for avløpsvann fra Biosirk til trykksiden av Hveberg pst og den andre ledningen er selvfallsledning for ordinært avløpsvann til Hveberg pumpestasjon. Det er også bygd ny plasstøpt inntakskum med tilhørende overløp og skiftet ut ca. 10 m ledning på trykksiden av pumpestasjonen. Ledningen krysser Flagstadelva (naturreservat), der betongmadrasser benyttes for å redusere faren for erosjon og undergraving av ledningene.