Forberedelser til nytt vannbehandlingsanlegg

Ny hovedvannledning

Hias legger ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange til Midtstranda i Hamar.

Dette er forberedende arbeider i forbindelse med at Hias planlegger å bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.

Arbeidene startet opp i 2017. I uke 42 startet arbeidet med å etablere brakkerigg på baksiden av Vikasenteret.  tillegg ble beplantning, benker osv. fjernet fra parken som ligger på nedsiden av rundkjøringen ved Vikasenteret. 

I desember startet Hias med anleggsarbeid i Åkersvika. I midten av januar startet grøftearbeidene opp. Hias har fått tillatelse av Fylkesmannen i Hedmark til å drive arbeid i Åkersvika i tidsrommet 1. desember 2017 - 31. mars 2018.

Ledninger skal graves ned. Det legges en 630 mm PE vannledning, som knytter sammen vannforsyning mellom Bekkelaget og Midtstranda, og det er satt på plass en ny kum i parkanlegget i Bekkelaget. Etter at disse arbeidene er sluttført, vil parken bli ferdigstilt.

Det er AF-Gruppen som er entreprenør på prosjektet.

Hias beklager ulempene som arbeidet medfører. 

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 50 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hamar: 2 °dH
  • Hardhetsgrad Stange: 1 °dH

Ny hovedvannledning Bekkelaget - Midtstranda

Hias legger ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange over Åkersvika naturreservat til Midtstranda i Hamar.

  • 630 mm PE-ledning.
  • 1500 meter lang.
  • Prefabrikkert kum på 30 kvm og totalt 90 tonn.
  • Totalkostnad: ca. 16 millioner kroner (inkl. kum, rørledning og legging av rør).