-Det er ønskelig at nitrogenrensing etableres så snart som mulig, men utslippskrav for nitrogen vil bli pålagt gjennom ny utslippstillatelse fra 2026, står det i brevet.

Hamar tettbebyggelse inkluderer avløpsvann fra kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.

Hias har fått en frist til 15. juni for å kommentere brevet fra Statsforvalteren.

Brevet fra Statsforvalteren var ventet, og at Hias, i likhet med de andre større anleggene i Innlandet, får nitrogenrensekrav kommer ikke som noen overraskelse. Med basis i den biologiske Hias-prosessen tror vi at vi skal komme rem til den best mulige løsningen, både i et miljømessig, og økonomisk, perspektiv.

Bakgrunnen for innføringen av kravet om nitrogenrensing er de siste års økende fokus på miljøtilstanden i Oslofjorden. En rapport fra NIVA og Havforskningsinstituttet, "Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord", viser at nitrogentilførslene til Oslofjorden er for store. Rapporten konkluderer med at det er behov for å redusere tilførsler av nitrogen fra avløpssektoren, noe som innebærer å innføre nitrogenrensning ved avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt.