Gro Harlem Brundtland åpnet Hias avløpsrenseanlegg

Historien om Hias

Hias ble etablert som et regionalt avløpsselskap i forbindelse med Mjøsaksjonen i 1974. Den røde tråden i selskapets historie har vært en politisk erkjennelse av at noen oppgaver løses bedre i samarbeid enn av hver kommune alene.

 • Illustrasjonsbilde

  1974 Etableringen av Hias

  Hias ble etablert av kommunene Ringsaker, Hamar, Vang, Stange og Løten. Formålet var å løse felles utfordringer med transport og rensing av avløp knyttet til gjennomføring av Mjøsaksjonen.

 • Mekanisk rensetrinn ved Hias avløpsrenseanlegg

  1977 Mekanisk og kjemisk rensetrinn

  Mekanisk og kjemisk rensetrinn ved Hias avløpsrenseanlegg ble satt i drift.

 • Gro Harlem Brundtland åpnet Hias avløpsrenseanlegg

  1979 Offisiell åpning av avløpsrenseanlegget

  Avløpsrenseanlegget ble offisielt åpnet 23. mars. Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland stod for den offisielle åpningen.

 • Gammel varmepumpe

  1980 Varmepumpe

  Hias installerte Nordens første varmepumpe for å gjenvinne varme fra renset avløpsvann.

 • Illustrasjonsbilde Hias avløpsrenseanlegg

  1981 Undervisningsbygg

  Det ble bygd undervisningsbygg for videregående opplæring av driftsoperatører på Hias. Avtalen innebar at Hias-ansatte ble benyttet som øvingslærere for Norges første videregående undervisning og opplæring som VA-driftsoperatører.

 • Illustrasjonsbilde som viser slam, korn og åker

  1981 Avløpsslam på Gålås

  Det ble etablert plass for midlertidig lagring av avløpsslam og forsøk på kompostering av avløpsslam på Gålås.

 • Illustrasjonsbilde

  1982 VAR-selskap

  Kommunene Hamar, Vang, Løten og Stange vedtok å la styret i Hias arbeide videre med etablering av et interkommunalt VAR-selskap i regionen.

 • Illustrasjonsbilde

  1985 Vannlaboratoriet for Hedmark

  Hias overtok administrasjonen og personalansvaret for Vannlaboratoriet for Hedmark. Laboratoriet ble en avdeling i Hias.

 • 1986 Vannforsyning og avfallsplass

  Hias fikk ansvar for deler av vannforsyningen for eierkommunene. Hias fikk ansvar for å etablere en ny, felles avfallsplass.

 • 1987 NORVAR

  Interesseorganisasjonen NORVAR ble opprettet etter initiativ fra Hias.

 • Sjøledninger

  1989 Sjøledning fra Brumunddal

  Brumunddal ble knyttet til avløpsrenseanlegget med en sjøledning.

 • 1990 Innsamling og Cambi

  Hias fikk ansvaret for innsamlingsordningene (renovasjon) i Hamar, Stange og Løten. Det ble etablert samarbeid med Cambi om termisk hydrolyse som slambehandling.

 • Illustrasjonsbilde

  1991 Driftsassistanse og vann

  Driftsassistansen for avløpsanlegg i Hedmark (DiH) startet som et toårig prosjekt. Hias overtok vannverkene i Hamar og Stange. Løten kommune fikk vannforsyning fra Hias. Det ble etablert nye inntak på dypt vann i Mjøsa.

 • Hias VBA Vestbygda

  1992 Hias VBA Vestbygda

  Nytt vannbehandlingsanlegg på Stange (Hias VBA Vestbygda) ble satt i drift.

 • Illustrasjonsbilde

  1995 Provisorisk vanninntak og slambehandling

  I forbindelse med flom ble det etablert provisorisk vanninntak på Stange. Enkelte avløpspumpestasjoner ble satt ut av drift. Byggingen av det første slambehandlingsanlegget basert på Cambiprosessen startet hos Hias. Fire bemannede gjenvinningsstasjoner for husholdningsavfall ble åpnet.

 • 1996 Cambi og kildesortering

  Hias overtok slambehandlingsanlegget (Cambi-anlegget). I det påfølgende året kom det besøk fra mer enn 30 land for å se på slambehandlingsanlegget. Kildesortering ble satt i system.

 • 1997 Sammenslåing av driftsavdelinger

  Driftsavdelingene vann og avløp ved Hias ble slått sammen til en avdeling.

 • Illustrasjonsbilde

  1998 Driftsassistanse

  Driftsassistanse for vannverk i fylket ble etablert. Hias inngikk avtale med Løten kommune om drift av Budor renseanlegg.

 • 1999 Slam

  Hias inngikk avtale med Ringsaker kommune om mottak og behandling av slam fra Nes og Moelv renseanlegg. Hias-personale bistod Cambi med oppstart av slambehandlingsanlegg i England.

 • 2002 IKS og HRF

  Hias ble omdannet til IKS, i henhold til Lov om interkommunale selskaper. Hamar-Regionen Fjernvarme (HRF) ble satt i drift med Hias som driftsansvarlig.

 • 2003 Gassmotor og samarbeidsavtale

  Det ble installert gassmotor på avløpsrenseanlegget, for å produsere strøm av overskuddsgass fra deponiet. Det ble inngått samarbeids- og sponsoravtale mellom Hias IKS og Hamar Naturskole. Avtalen er senere blitt fornyet flere ganger.

 • Illustrasjonsbilde

  2004 Hias Næring og Østlandet Gjenvinning

  Hias Næring AS ble etablert med de to heleide datterselskapene Hias Miljøpartner AS og Hias Drift AS. Østlandet Gjenvinning ble etablert (50 prosent offentlig eid); kildesortering og konkurranse i markedet for næringsavfall.

 • 2005 Hovedplan vann

  Ny hovedplan for vann ble vedtatt med sammenkobling mellom Hamar og Stange som et vesentlig tiltak. Permanent overføring av avløp fra HOFF - Norske Potetindustrier i Brumunddal.

 • Illustrasjonsbilde

  2008 Innsamling i Ringsaker og eksplosjon

  Hias fikk ansvaret for innsamlingsordningen i Ringsaker. Eksplosjon i slambehandlingsanlegget (Cambi-anlegget).

 • 2009 Ledningsbrudd og forbrenningsanlegg

  Sjøledningen fra Tjuvholmen sprakk, noe som resulterte i et stort utslipp av urenset avløpsvann i Mjøsa i april. Hias bidro til realisering av forbrenningsanlegg for restavfall på Trehørningen. Ansvaret for drift av HRF ble overlatt til Eidsiva Bioenergi. Det ble innført forbud mot deponering av organisk avfall.

 • 2009 Eierstrategi

  Ny eierstrategi for Hias ble etablert, med ny sammensetning av representantskap og styre.

 • Illustrasjonsbilde

  2011 Planer, skisseprosjekt og ny varmepumpe

  På grunn av endringer i vannkvaliteten i Mjøsa må Hias planlegge nytt vannbehandlingsanlegg med fullrensing. Skisseprosjekt for oppgradering av avløpsrenseanlegget vedtas. Saneringplan for avløpsledninger vedtas. Ny hovedplan for vann vedtas. Nordens eldste varmepumpe i drift blir avløst av ny varmepumpe ved renseanlegget.

 • 2012 Nye ledninger og samarbeid

  Ny hovedledning, som koblet sammen vannbehandlingsanleggene på Hamar og Stange, ble satt i produksjon. Ny sjøledning for avløp fra Tjuvholmen til renseanlegget ble satt i produksjon. Samarbeidet mellom kommunene ble styrket, og det ble satt i gang arbeid med felles kommunedelplan for vann og avløp.

 • Illustrasjonsbilde

  2013 Pilot på Hias-prosessen

  En pilot på Hias-prosessen ble satt i drift. Hias-prosessen er en metode for biologisk avløpsrensing, som er utviklet av Hias-ansatte på Hias.

 • 2015 Patent

  Patent på Hias-prosessen ble meddelt.

 • 2016 Fisjon

  Hias ble delt i to selskaper: Hias IKS og Sirkula IKS.

 • Illustrasjonsbilde

  2016 Hias-prosessen og Brumunddalsprosjektet

  Hias-prosessen ble satt i full skala drift. Brumunddalsprosjektet; oppgradering av avløpstransporten fra Brumunddal til Hias avløpsrenseanlegg, startet opp.

 • 2017 Forprosjekt og navnebytte

  Styret i Hias vedtok forprosjektet for Hias VBA Sandvika. Hias Miljøpartner skiftet navn til Hias How20, og daglig leder ble ansatt.

 • Illustrasjonsbilde

  2018 Brumunddalsprosjektet ble avsluttet

  Arbeidet med å bygge det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie ble avsluttet. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger sikrer avløpstransporten fra Brumunddal til Hias i Ottestad.

 • 2018 Pilotuprøving av Hias-prosessen

  MOVAR IKS satte i gang pilotutprøving av Hias-prosessen ved Fuglevik renseanlegg.

 • Illustrasjonsbilde

  2019 Byggestart store prosjekter

  Byggestart for Hias VBA Sandvika. Det ble lagt ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon. Arbeidet med å bygge om biologisk rensetrinn til Hias-prosessen startet opp.

 • Åker pumpestasjon

  2019 Avslutning av prosjekter

  I samarbeid med Nye Veier AS avsluttet Hias arbeidet med ny pumpestasjon på Åker og ny dykkerledning (erstatning for pumpestasjon for avløp) fra Rudshøgda.

 • Illustrasjonsbilde

  2020 Oppstart for prosjekt i Hamar

  Hamar kommune og Hias startet arbeidet med å legge nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området Vognvegen, Ringgata og Bondesvea i Hamar.

 • 2020 Hias overtok anlegg

  Hias overtok anleggene som ble ombygd i forbindelse med ny E6 søndre parsell (Kolomoen - Arnkværn) og anleggene som ble ombygd i forbindelse med ny RV3/25.

 • 2020 Milepæl for Hias-prosessen

  I november ble det nådd en viktig milepæl i ombyggingen av biologisk rensetrinn ved Hias avløpsrenseanlegg; avløp begynte å gå i den første linja som ble ombygd til Hias-prosessen.

 • Illustrasjonsbilde

  2021 Hias-prosessen

  Linje 2 med Hias-prosessen ble ferdig bygd, og klar til igangkjøring.

 • Sertifiseringsmerke

  2021 Hias ble sertifisert

  Hias ble sertifisert etter ISO-standardene 9001 og 14001, som er ledelsessystemer for kvalitet og miljø.

 • Illustrasjonsbilde

  2021 Ringgata gjenåpnet

  Ringgata ble gjenåpnet for trafikk etter utskifting av gamle vann- og avløpsrør i området Ringgata - Furubergvegen - Vognvegen - Bondesvea.

 • 2021 Avtale med BaneNOR

  Hias inngikk avtale med BaneNOR om å bygge våre anlegg for å sikre trygg kryssing med ny Dovrebane.

 • Illustrasjonsbilde Hias vannbehandlingsanlegg Sandvika i Stange kommune

  2021 Bygg overtatt

  Hias overtok bygget Hias VBA Sandvika.

 • Illustrasjonsbilde

  2022 Tokstadprosjektet

  Arbeidet med å legge om avløpstransporten over Tokstadjordet i Stange kommune startet opp.

 • Hias VBA Sandvika vinteren 2022

  2022 Hias VBA Sandvika igangkjørt og åpnet

  Vårt nye vannbehandlingsanlegg, Hias VBA Sandvika, ble satt i drift og senere offisielt åpnet. Abonnenter i Hamar, Løten og Furnes med kommunal vannforsyning får nå vann fra dette anlegget.

 • Illustrasjonsbilde

  2022 Senking av inntaksledning mislyktes

  Senkingen av inntaksledningen til Hias vannbehandlingsanlegg Sandvika mislyktes.

 • Illustrasjonsbilde

  2022 Norges beste drikkevann

  Hias vant semifinalen i Innlandet i klassen for overflatekilder i konkurransen "Norges beste drikkevann".

 • Illustrasjonsbilde fra prosjektet i Jessnesvegen

  2022 Nye vann- og avløpsledninger langs Jessnesvegen

  Hamar kommune og Hias avsluttet arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger langs Jessnesvegen.

 • Dronebilde Tokstad

  2023 Omlegging av avløpstransporten over Tokstadjordet

  Hias har lagt om avløpsledningen på Tokstadjordet fordi Bane NOR bygger ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, og den nye jernbanelinja avskjærer den gamle avløpsledningen. Etter omkobling fra gammelt til nytt ledningsnett ble det nye anlegget igangkjørt 12. mars. I mai ble kulvert og innløps– og utløpsbygg ferdigstilt.

 • 2023 Nitrogenrensing

  Rett før påske mottok Hias brev fra Statsforvalteren om at det vil stilles krav om at avløpsvannet fra Hamar tettbebyggelse må renses for nitrogen før det slippes ut i Mjøsa. Nye rensevilkår vil bli implementert i utslippstillatelsen i forbindelse med revisjon av ny utslippstillatelse i 2026.

 • 2023 Ny administrerende direktør

  Knut Holen ble ansatt som ny administrerende direktør i Hias IKS etter Morten Finborud, og tiltrådte stillingen 1. april.

 • Illustrasjonsbilde ledningsanlegg

  2023 Felles kommunedelplan vann og avløp

  Planprogram for ny felles kommunedelplan for Hias og eierkommunene ble vedtatt i de fire kommunestyrene. Hias og eierkommunene skal utarbeide en felles kommunedelplan for vann– og avløpstjenester i regionen i perioden 2024—2033. Planen skal behandles i Hias’ styre vinteren 2025 og vedtas i kommunene våren 2025.

 • 2023 Ekstremværet "Hans"

  Ekstremværet Hans i august rammet særlig Innlandet og Viken hardt. Hias’ beredskapsplaner for vann og avløp ble benyttet. Gode rutiner og robuste anlegg gjorde at vi slapp å sette krisestab og unngikk avbrudd i leveransene.

 • 2023 600 skoleelever på besøk

  Rundt 600 sjuendeklassinger fra skoler i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange besøkte Hias i forbindelse med Hamar Naturskoles undervisningsopplegg «Oppdag Mjøsa». På Hias fikk elevene undervisning, de studerte vannprøver i mikroskop og fikk omvisning i avløpsrenseanlegget.

 • Bilde fra legging av solcellepaneler

  2023 Solceller

  Hias fikk montert 762 solcellepaneler på avløpsrenseanlegget og Hias VBA Sandvika. Det samlede solcellearealet på ca. 1500 kvadratmeter vil gi en årlig strømproduksjon på nesten 260 000 kWh. Dette er et av flere tiltak som Hias har igangsatt for å redusere selskapets strømkostnader.

 • 2023 Produksjon av struvitt

  Hias overtok fosforgjenvinningsanlegget rett før jul. Dermed er Hias-prosessen komplett i avløpsrenseanlegget, og Hias produserer gjødsel i form av struvitt.