Vi legger vekt på involvering og samarbeid på tvers av selskapet. I forbindelse med gjennomføring av prosjekter setter vi sammen tverrfaglige styrings- og prosjektgrupper. I praksis betyr dette at de som skal drifte og vedlikeholde anleggene vi bygger er med på prosjektene helt fra planleggingsfasen. Erfaringen vår er at dette er positivt, både med tanke på drift og vedlikehold og med tanke på arbeidsmiljø.

I Hias er vi opptatt av utvikling i bransjen. Vi er derfor en viktig bidragsyter, både inn mot bransjeforeningen Norsk Vann og i andre aktuelle sammenhenger.

Vi jobber aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Nyansatte i Hias

Det er viktig for oss at nye medarbeidere føler seg godt ivaretatt ved oppstart. Vi har god kultur for å ta imot nyansatte, og utarbeider introduksjonsprogram for alle som begynner hos oss.

Pensjon og forsikringer

Våre ansatte er medlemmer i KLP

Ansattgoder

I Hias har vi ansattgoder som skaper trygghet, stimulerer til fysisk aktivitet og styrker det sosiale nettverket. Vi har et aktivt velferdsutvalg som arrangerer ulike sosiale aktiviteter for de ansatte, for eksempel felles middagslaging, bocciaturnering og sommerfest.