Desinfeksjon skal sikre vannets hygieniske kvalitet med hensyn til bakterier, virus, parasitter etc. Ved Hias' vannbehandlingsanlegg skjer dette på to måter; ved å klore vannet og ved å UV-behandle det.

 

Klortilsetting

Det tilsettes små mengder med klor for å desinfisere vannet før vannet føres til rentvannsbasseng. Klor gir god beskyttelse mot de vanligste vannbårne sykdommene.

I de senere årene har det blitt fokus på "nye" typer sykdomsfremkallende organismer, det vil si organismer som vi tidligere ikke var klar over at fantes i norske drikkevannskilder. Eksempler på slike er parasitter som Cryptosporidium parvum og Giardia intestinalis, samt sporer av enkelte typer bakerier som ikke blir inaktivert av klor. Disse inaktiveres derimot av UV-behandling.

 

UV-behandling

UV-behandlingen inaktiverer parasitter og bakteriesporer som ofte er meget resistente overfor klor. Behandlingen skjer ved at vannet sendes gjennom et kammer der det belyses av lamper som gir ultrafiolette stråler.