Eksempler på prøveresultater av vannprøver som er tatt ut på flere lokaliteter i ledningsnettet i Hamar, Stange og Løten
AnalyseparameterBenevningHamarStange/Løten
TurbiditetFTU0,180,14
SurhetsgradpH7,917,58
Alkalitetmmol/l0,610,33
Fargemg Pt/l 3,5 8,5
Jern mg Fe/l<0,01 <0,01
Kalsium mg Ca/l16,236,76
Sulfatmg SO4/l 4,2 4,4

Oppdatert april 2024

Forklaring til analyseparametere:

Turbiditet

Turbiditet er et mål for hvor klart/uklart vannet er på grunn av oppløste partikler som leire eller andre svevepartikler. Høy turbiditet er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi bruksmessige ulemper.

Surhetsgrad

Uttrykker vannets surhetsgrad. pH angis etter en skala fra 0 - 14. pH 7 er nøytralt. pH under 7 er surt. pH over 7 er alkalisk (basisk). Drikkevann som går gjennom rør og varmtvannstanker bør være svakt alkalisk.

Alkalitet

Mål for vannets evne til å binde sure komponenter. Alkalitet skyldes primært innholdet av bikarbonater, karbonater og hydroksider. 

Farge

Drikkevann skal helst være fargeløst og uten synlige partikler. Vannets farge måles ved fargetallet. Vann med høyt innhold av humus, jern eller mangan har høyt fargetall. Vann med høyt fargetall er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi bruksmessige ulemper, for for eksempel misfarging av klesvask og redusert desinfeksjonseffekt. 

Jern

Høyt jerninnhold kan gi vannet en gulbrun farge, dårlig smak og rustfelling for eksempel i klesvask. Jern har ingen kjente skadelige helseeffekter.

Kalsium

Høyt innhold av kalsium (<4dH) vil kalsiumkarbonat avsettes på heleflatene som "kjelsten" (CaCO3). Dette kan føre til overoppheting og skade på elektriske varmeelementer. Ved vasking vil såpe skumme dårlig. Følgende oppstilling angir vannets tilstand ved ulike hardhetsgrader:

Hardhet på vann
Tyske hardhetsgrader (dH0)Vannets tilstand
0 - 2,0Veldig mykt
2,0 - 5,0Mykt
5,0 - 10Middels hardt
10 - 21Hardt
>21Veldig hardt

Se informasjon om hardhet på vann fra Hias her.