Det er avdelingen Plan og prosjekt som utfører prosjekt- og byggeledelse for Hias' investeringsprosjekter i tillegg til prosjektledelse for overordnede planer, skisseprosjekter og forprosjekter. En vesentlig del av Hias' prosjekter er knyttet til omlegginger som er nødvendige av hensyn til de store infrastrukturprosjektene som styres på nasjonalt nivå, eller av prosjekter i eierkommunene. I tillegg kommer selskapets eget behov for rehabilitering av anlegg og tilpasning til endrede kapasitetsbehov og rammebetingelser. Avdelingen er delt inn i tre programområder:

  • Vannforsyning
  • Sanering og rehabilitering vann og avløp
  • Gjødselfabrikken/renseanlegget

Det oppnevnes styringsgruppe og prosjektgruppe til hvert prosjekt. Hias legger vekt på involvering og samarbeid på tvers i selskapet, og disse gruppene har alltid en tverrfaglig sammensetning. Erfaringen tilsier at dette er positivt både med tanke på arbeidsmiljø og drift og vedlikehold av anlegg.