I tillegg er det nødvendig å ta igjen et vedlikeholdsetterslep som følge av for lave investeringer over flere år. 

I vår regiona har de store infrastrukturprosjektene som E6, riksvee 3/25 og ny planlagt dobbeltsporet jernbane hatt stor innflytelse på eksisterende vann- og avløpsstruktur, med dertil behov for nybygging og omlegginger.

Hva er sanering og rehabilitering?

I vann- og avløpsbransjen er sanering og rehabilitering/renovering av ledningsnett sentrale begreper.

  • Ved sanering av ledningsnett blir eksisterende ledninger skiftet ut med nye og fremtidsrettede ledninger. Det legges altså helt nye ledninger.
  • Ved rehabilitering/renovering blir ikke eksisterende ledninger byttet ut. I stedet blir ledningene liggende i bakken, men de blir rehabilitert/renovert med en type NoDig-løsning (NoDig-løsning = gravefri løsning). Ved rehabilitering/renovering blir det mindre graving, og en sparer miljøet, naboer og andre for støy, trafikk osv. I tillegg er ofte gjennomføringstiden med NoDig kortere enn ved konvensjonell graving.


Sanering og rehabilitering av vannledninger

I felles kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange i perioden 2014 - 2023 er det forutsatt en utskiftingstakt på gjennomsnittlig en prosent i året. 


Sanering og rehabilitering av transportsystem avløp

Prioritering når det gjelder sanering og rehabilitering av transportsytem avløp har de siste årene i all hovedsak vært basertpå eksterne aktørers planer; Nye Veier, Bane NOR, Statens vegvesen og nabokommuner som skal gjennomføre saneringstiltak.