Avløpsledningen måtte derfor legges om. Den nye avløpsledningen krysser under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Bane NOR.
Det er Norconsult som, i samarbeid med Hias, har prosjektert dykkerløsning i gangbar kulvert under ny jernbane. Denne løsningen innebærer at det ikke ble behov for å bygge en tradisjonell pumpestasjon.

Dette inngår i prosjektet:

 • Etablering av innløpsbygg med ventilkammer på østsiden av fremtidig jernbane.
 • Utløpsbygg med ventilkammer på vestsiden av fremtidig jernbane.
 • Gangbar teknisk kulvert mellom dem/under fremtidig jernbane.
 • I ventilkamrene og teknisk kulvert etableres rør, ventiler og styring for dykkeranlegg.
 • Det etableres avløpsrør fra ventilkamrene til eksisterende avløpsledning oppstrøms/nedstrøms nye ventilkamre.
 • Det inngår også etablering av ny høyspentkabel for Stange Energi, fra eksisterende trafo i kabelgrøft til dykkeranleggets ventilkammer (innløpsbygg), og deretter i teknisk kulvert og videre langs avløpsledningen nedstrøms utløpsbygget frem til siste avløpskum.
 • Stikkledning for vannforsyning, alternativt opsjon på etablering av vannledning for Stange kommune på omtrent samme strekning som forannevnte høyspentkabel etableres.

Hias' målsetting med prosjektet:


Effektmål:
 • Transportere avløpsvannet på en sikker og energieffektiv måte forbi nytt dobbeltspor frem til Hias avløpsrenseanlegg.
 • Opprettholde funksjonalitet for avløpsnettet før, under og etter bygging av nytt dobbeltspor.
 • Få jevnest mulig avløpstransport forbi nytt dobbeltspor.

 

Resultatmål:
 • Anlegg for fremføring av avløp forbi fremtidig dobbeltspor.
 • Anlegg på Tokstad er bygd i henhold til Hias’ krav og innenfor fremdrift satt av Bane NOR.

Entreprenør: Multi-Bygg AS, AxFlow AS og Automasjon og Montasje AS

Prosjektleder: Irene Mauseth